Warunki użytkowania

 

Witamy na publicznej stronie internetowej firmy Atos. Zasady korzystania z wszelkich danych zawartych na tej stronie przedstawione zostały poniżej w formie Zasad i warunków korzystania ze strony internetowej. Fakt wejścia na tę stronę i korzystania z jej zasobów uznaje się za automatyczne przyjęcie poniższych zasad i warunków:

Celem niniejszej strony jest dostarczenie użytkownikowi informacji na temat firmy Atos oraz jej filii i jednostek z nią współpracujących (określanych dalej łącznie mianem „Atos”), w szczególności zaś informacji na temat organizacji firmy, produktów i usług oferowanych przez jej poszczególne jednostki organizacyjne oraz osiąganych przez nią wyników. Jednocześnie zastrzega się, że informacje prezentowane na tej stronie stanowią jedynie opis produktów i usług świadczonych przez firmę Atos i jako takie nie mogą być traktowane jako prawnie wiążąca oferta handlowa. Podmioty zainteresowane możliwością nawiązania jakichkolwiek stosunków cywilnoprawnych z firmą Atos proszone są o kontakt z jej centralną lub z odpowiednią filią.

Firma Atos dokłada wszelkich starań, by informacje zamieszczone na tej stronie były możliwie dokładne i aktualne. Jednocześnie zastrzega jednak, że na stronie pojawić się mogą także informacje nieaktualne lub nieprecyzyjne, a także treści zawierające błędy typograficzne. Tym samym firma Atos nie gwarantuje użytkownikowi, że informacje zamieszczone na stronie są w pełni dokładne i wyczerpujące. Jednocześnie firma Atos zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu błędów lub braków w treści niniejszej strony. Wszelkie znaki towarowe używane na oznaczenie usług firmy Atos, a w szczególności nazwy, obrazy, zdjęcia i logo, są wyłączną własnością firmy Atos oraz (lub) jednostek z nią współpracujących. Zawarte na niniejszej stronie odwołania do informacji dotyczących funkcjonowania, produktów, usług i procesów, pochodzących od podmiotów trzecich nie powinny być traktowane ani interpretowane jako forma poparcia, uznania lub rekomendacji tego podmiotu przez firmę Atos ani też jako dowód na istnienie związku między firmą Atos a tym podmiotem. Ponadto, na stronie Atos znajdować się mogą linki do stron prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki firmy Atos, a tym samym pozostających poza jej kontrolą. Firma Atos nie prowadzi monitoringu stron powiązanych linkami z jej stroną, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron, a także stron z tymi stronami powiązanych. Firma Atos zamieszcza te linki na swoich stronach wyłącznie dla większej wygody użytkownika. Zamieszczenie linków nie może być w żadnym razie traktowane jako wyraz wsparcia firmy Atos dla jakiekolwiek podmiotu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu korzystania i poruszania się po niniejszej stronie internetowej. Ani firma Atos, ani żaden inny podmiot zaangażowany w opracowanie, tworzenie czy udostępnianie tej strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (pośrednie, bezpośrednie, umyślne czy nieumyślne) powstałe w związku z uzyskaniem przez użytkownika dostępu do tej strony lub z korzystaniem z niej. Treści prezentowane na stronie internetowej nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Jednocześnie firma Atos nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych czy domniemanych, w szczególności domniemanych gwarancji dotyczących potencjału handlowego czy przydatności do określonego celu, a także poszanowania prawa własności intelektualnej podmiotów trzecich. Zastrzeżenie to w żaden sposób nie ogranicza zastrzeżenia poprzedniego.

Firma Atos może, w dowolnym terminie i pod warunkiem zamieszczenia odpowiedniej informacji, dokonywać zmian, a także wprowadzać dodatkowe elementy i poprawki zarówno do zawartości strony internetowej, jak i do treści niniejszych Zasad i warunków korzystania ze strony internetowej.

Firma Atos nie ponosi odpowiedzialności za elementy swojej strony internetowej, które znajdą się w pamięci cache komputera użytkownika. Jeżeli stosowanie niektórych zapisów niniejszych Zasad i warunków korzystania ze strony internetowej okaże się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe, odpowiednie zapisy należy interpretować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, jednak możliwie blisko w stosunku do ich oryginalnego brzmienia i intencji ich autora. Pozostałe elementy niniejszego dokumentu nie tracą w takim przypadku mocy obowiązującej.

Niepodjęcie przez firmę Atos kroków zmierzających do egzekwowania zapisów niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako odstąpienie od któregokolwiek z jego zapisów. Postanowienia zawarte w Zasadach i warunkach korzystania ze strony internetowej pozostają w mocy bez względu na praktykę przyjętą między stronami, o których mowa w niniejszym dokumencie, a także bez względu na zasady praktyki branżowej.

Wszystkie postanowienia zawarte w Zasadach i warunkach korzystania ze strony internetowej podlegają zasadom polskiego prawa i powinny być zgodnie z tymi zasadami interpretowane. Wszelkie spory, których stroną miałaby być firma Atos, toczyć się będą przed właściwymi sądami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały prasowe

Materiały prasowe zamieszczane na stronie internetowej mają wyłącznie charakter dokumentacji archiwalnej. Informacje przedstawiane przez firmę Atos były aktualne w chwili ich opublikowania. Są zatem przedmiotem zastrzeżenia dotyczącego prognoz, opublikowanego wraz z danym dokumentem. Inwestorzy nie powinni zatem przyjmować, że oświadczenia zawarte w tych dokumentach będą miały charakter obowiązujący także w przyszłości. Firma Atos nie weryfikuje aktualności informacji archiwalnych. Użytkownik musi brać zatem pod uwagę możliwość, że w późniejszym okresie wydany został kolejny komunikat na ten sam temat. Dane finansowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony, dotyczą konkretnych okresów, wskazanych w odpowiednich dokumentach. Użytkownik powinien pamiętać, że dane te mogą być nieaktualne. Firma Atos nie podejmuje się aktualizować danych dostępnych za pośrednictwem jej strony. Nie ponosi też żadnej odpowiedzialności z tytułu braku takiej aktualizacji. Przyszłe wyniki finansowe firmy Atos uzależnione są od wielu zmiennych czynników. Ze względu na ryzyko i liczne niewiadome rzeczywiste wyniki finansowe mogą znacznie odbiegać od przedstawianych prognoz.

UŻYTKOWNIK, KTÓRY ODMAWIA PRZYJĘCIA W CAŁOŚCI WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, POWINIEN NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z JEJ ZASOBÓW

Domena Atos.net jest zarejestrowana i stanowi własność fimy Atos SE, europejskiej spółki akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością (“Societas Europaea”), której zarząd i rada nadzorcza, ukonstytuowane zgodnie z przepisami prawa Republiki Francuskiej, mają swoją siedzibę przy River Ouest 80, Quai Voltaire, 95870 Bezons we Francji i która została wpisana do rejestru handlowego w Pontoise pod numerem 323 623 603.

 

Atos, logo Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Worldline, BlueKiwi, Bull, Canopy the Open Cloud Company, Yunano, Zero Email, Zero Email Certified oraz The Zero Email Company są zarejestrowanymi znakami towarowymi stanowiącymi własność grupy Atos.

Skontaktuj się z nami

Atos
trans-1-px
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na ich zapis lub wykorzystanie w celu obserwacji odsłon strony oraz
ulepszenia jej funkcjonowania. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję Więcej informacji